Privacy Statement

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens via de website https://www.werkenbijemilfrey.nl/ door Emil Frey Nederland N.V. gevestigd aan de Plesmanstraat 36 (3905KZ) te Veenendaal ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 72883642 (hierna: “wij” of “ons”).

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens. Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn.

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe we met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in verband hiermee aan u toekomen.

1 ONZE VERWERKINGSACTIVITEITEN

1.1 Sollicitaties

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij, waarom en hoe lang bewaren we deze?

Om contact met u op te nemen en te onderhouden in het kader van de sollicitatieprocedure en om te beoordelen of u geschikt bent voor de functie waarnaar u solliciteert, verzamelen we de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, waaronder: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, CV, cijferlijst, opleiding, kopie diploma’s, getuigschriften, beoordelingen. Wij verwerken deze gegevens op grond van artikel 6(1)(f) AVG en hebben wij een gerechtvaardigd belang, omdat we zonder deze gegevens niet kunnen beoordelen of u geschikt bent voor de functie en/of u kunnen berichten over het verloop van de sollicitatieprocedure.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is niet wettelijk verplicht en ook geen noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan van een contract. Echter, indien u ons de persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen we uw sollicitatie mogelijk niet in behandeling nemen.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval binnen vier weken nadat de sollicitatieprocedure is afgerond verwijderd. Indien wij uw gegevens langer in haar portfolio wensen te bewaren zullen wij u hiervoor om toestemming vragen. Wij bewaren uw persoonsgegevens in een dergelijk geval voor een periode van maximaal één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure. U
kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Dit laat de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor het intrekken van de toestemming in stand.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij kunnen persoonsgegevens delen met groepsentiteiten, voor zover noodzakelijk voor de behandeling van uw sollicitatie. Gedurende het sollicitatieproces kunnen wij, in overleg met u, uw persoonsgegevens delen met een extern assessmentbureau wanneer er een (e-) assessment wordt aangevraagd.

Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden die deze persoonsgegevens in opdracht van ons verwerken, bijvoorbeeld voor het onderhoud en de beschikbaarheid van onze IT systemen. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel.

Wij zullen deze persoonsgegevens niet (laten) verwerken buiten de Europese Economische Ruimte.

1.2 Cookies

Op onze Website maken wij gebruik van cookies. Voor meer informatie over deze cookies zie
de cookieverklaring

2 BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast zijn de bij ons werkzame personen gebonden aan geheimhouding.

3 UW RECHTEN

U heeft het recht ons te verzoeken om:

  • inzage te geven in uw persoonsgegevens;
  • uw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
  • bezwaar aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
  • uw persoonsgegevens te beperken; en/of
  • uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde.

Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren.

Tenslotte heeft u op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

4 WIJZIGINGEN IN ONZE PRIVACYSTATEMENT(S)

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 juni 2021 We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door publicatie van de gewijzigde versie op https://www.werkenbijemilfrey.nl/algemeen/privacyverklaring. U wordt derhalve aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen.

5 CONTACT

Heeft u nog vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op via: privacy-hr@emilfrey.nl